Radna mesta u opštoj bolnici u Aleksincu

Oglas važi od: 26.12.2018.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-215

Doktor medicine specijalista radiologije sa ultrazvučnom dijagnostikom
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 12 meseci

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, položen specijalistički ispit iz radiologije sa ultrazvučnom dijagnostikom, važeća licenca. Kandidati uz prijavu treba da dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, uverenje o položenom specijalističkom ispitu, važeću licencu, lekarsko uverenje, biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Medicinska sestra – tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra – tehničar sa položenim stručnim ispitom.

Strukovni terapeut
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: VI stepen stručne spreme, strukovni terapeut sa položenim stručnim ispitom.

OSTALO: Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis/fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis/fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje, dokaz o radnom iskustvu u struci, nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Direktor Službe za ekonomsko-finansijske poslove
za rad u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog sa neplaćenog odsustva

USLOVI: VII stepen stručne spreme ekonomskog smera; radno iskustvo na finansijsko-ekonomskim poslovima: 5 godina. Kandidati uz prijavu treba da dostave: overen prepis/fotokopiju diplome o završenom ekonomskom fakultetu, potvrdu o radnom iskustvu, biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Podelite ovaj članak:
  • 23
    Shares